• Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Mulberries Agency en de afnemer van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met Mulberries Agency overeengekomen te worden.

1.2. Mulberries Agency is gevestigd in Eindhoven; K.v.K. 59989637

1.3. Onder "de afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Mulberries Agency een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Mulberries Agency een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.4. Indien Mulberries Agency niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Mulberries Agency het recht zou verliezen om in toekomstige al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing is, blijven deze voorwaarden van kracht.

1.6. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden Mulberries Agency niet, tenzij deze schriftelijk door Mulberries Agency zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Mulberries Agency een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Mulberries Agency niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Offertes

2.1. Alle door Mulberries Agency gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens.

2.2. Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Mulberries Agency met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3. Door Mulberries Agency verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Mulberries Agency een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Mulberries Agency met de uitvoering van een opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.2. Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.

3.3. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Mulberries Agency slechts voor zover zij door Mulberries Agency schriftelijk zijn bevestigd.

3.4. Mulberries Agency is bevoegd, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen. De kosten hiervoor zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Wijzigingen en meerwerk

4.1. Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de afgesproken prijs, behoudt Mulberries Agency zich het recht voor om de afnemer de door Mulberries Agency reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.

4.2. Meerwerk zal - voor zover mogelijk - zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering ervan, door Mulberries Agency schriftelijk aan de afnemer worden meegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het bedoelde meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Mulberries Agency.

Artikel 5. Betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal (deel)betaling per opdracht alsvolgt geschieden:

  1. 30% aanbetaling voor aanvang opdracht
  2. 30% na ontwerpfase
  3. 30% na realisatiefase / voor drukfase
  4. 10% na oplevering

5.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Mulberries Agency aangewezen bank- of giro rekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank- of giro-afschriften van Mulberries Agency vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

5.4. Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente- en/of (invorderings) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

5.5. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer isdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.6 Mulberries Agency heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Mulberries Agency kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Mulberries Agency kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.7 De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mulberries Agency verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.8 Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Mulberries Agency echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6. Diensten

6.1. De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing indien Mulberries Agency diensten verleent.

6.2. Indien het verlenen van diensten in fasen zal plaatsvinden, zullen Mulberries Agency en de afnemer afzonderlijke afspraken maken.

6.3. Onverminderd het in artikel 9 bepaalde, zal Mulberries Agency overeenkomsten ten aanzien van diensten voor aanvang van de uitvoering kunnen ontbinden, indien blijkt dat Mulberries Agency niet de mogelijkheden heeft om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, zonder dat de afnemer enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Artikel 7. Overmacht

7.1. Indien Mulberries Agency door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Mulberries Agency gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Mulberries Agency op betaling door de afnemer voor reeds door Mulberries Agency verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Mulberries Agency alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Mulberries Agency tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsregelingen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Mulberries Agency haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Mulberries Agency is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Mulberries Agency. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d,), gegevensverlies of gegevensvermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2. Mulberries Agency is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welken hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

8.3. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Mulberries Agency geleverde goederen, is Mulberries Agency niet aansprakelijk. 

Artikel 9. Geheimhouding

9.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 10. Ontbinding/Beëindiging

10.1. De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn in geval:

a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;

b. Mulberries Agency goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoen aan een schriftelijke aanmaning, met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven.

d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking; of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf of tot ontbinding;

e. van overlijden; indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

10.2. Mulberries Agency is in de 11.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoedingen zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist;

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of;

b. enig door de afnemer aan Mulberries Agency verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen.

10.3 In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtbesprekingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Mulberries Agency, tenzij anders is overeengekomen.

11.3. Mulberries Agency is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalings- voorwaarden te wijzigen.

Neem nu contact op

Deze website gebruikt cookies. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie.